Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR REVIEW

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen bütün dosyalarda yazar veya yazarların ad–soyad, kurum, e-posta ve ORCID bilgilerine yer verilmelidir. Yazar ya da yazarlarla ilgili bu bilgiler, dergi editörlüğü tarafından kör hakemlik prensipleri çerçevesinde değerlendirme sürecinde temizlenecektir. Eğer makale herhangi bir tez ya da başka bir bilimsel çalışmadan türetilmişse, bunun makalenin ilk sayfasında makale başlığına verilecek bir dipnotta gösterilmesi gereklidir.

Yazarların sisteme yükledikleri makaleler benzerlik programları ile analiz edilecektir.

Makale yazarı/yazarlarının imzalı telif hakkı devir formunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Form makale yükleme sistemi içerisinde mevcuttur.

Yazarların ORCID bilgilerini sisteme girmelerinin yanı sıra dizgi şablonu üzerindeki yazar bilgilerinin yanına eklenmesi ve bu işlemin tüm yazarlar için yapılması gerekmektedir. Yazarlar ORCID kimliklerini https://orcid.org/signin adresinden alabilirler.

Etik kurallar bağlamında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır :

Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

 - Makalelerde "Araştırma ve Yayın Etiğine" uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

 - Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

 - Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Journal of Organizational Behavior Review, genel kural olarak, Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Association - APA) hazırladığı ve yaygın bir şekilde kullanılan bilimsel yazı hazırlama kurallarını benimsemektedir.

Dosya formatı            : Dergiye gönderilen makalelerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

Hazırlanma dili           : Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanabilir. Türkçe makalelerde İngilizce özet, İngilizce makalelerde Türkçe özet bulunmalıdır.

Başlıklar                     : Çalışmanın başlığı ve alt başlıklar, Kalın ve tüm sözcüklerinin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılır.

Yazı İçeriği                 :  Dergiye gönderilen çalışmalar; başlıklar, özetler, kaynaklar ve ekler de dâhil olmak üzere 25 sayfa ile sınırlıdır. Bu sınırı aşan çalışmalarda değerlendirme sürecinin başlatılmasına dergi editörlüğü karar verecektir.

Özet/ Abstract            : Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin Türkçe özet 10 punto olmalı 200 kelimeyi aşmaması ve İngilizce özetin yazılmasında da bu koşula uygunluğuna dikkat edilmelidir.

Yazı stili ve yazı fontu: Dergiye gönderilen çalışmalar Times New Roman yazı stilinde, başlık 14 punto, özet, kaynakça ve tablo içerikleri 10 punto, metin 12 punto olmalıdır.

Satır aralığı                : Özet, kaynakça ve tablo içerikleri 1 satır aralığında, metin kısmı 1.5 satır aralığında yazılmış olmalıdır.

Kenar boşlukları        : Sol kenar 3 cm, diğer kenarlar 2.5 cm olmalıdır.

Paragraf                     : Paragraflar arasında “Sonra 6 nk.” boşluk olmalıdır ve her bir paragraf 1.25 cm ilk satır girintisiyle başlamalıdır.

Tablolar ve Şekiller    : Tablo ve şekillere ait numaralar ve isimler 10 punto ve kalın olarak tablo ve şekillerin üstünde verilmelidir. Her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2) verilmelidir. Kaynak bildirimleri tablo veya şekillerin altında 10 punto, metin içerisindeki gösterim şekliyle verilmelidir. Kaynak gösterimi ise tablo veya şeklin altında olmalıdır.

Dipnot                        : Metin içerisinde açıklanmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir ve bu türden dipnotların sayısal olarak (nümerik) birbirini izlemesi gerekmektedir. Ancak kaynak gösterimi sayfa altı dipnotu ya da son not şeklinde verilemez.

Referans gösterme

Metin İçi Referans Gösterimi

Metin içi referans gösteriminde soyad, yıl ve sayfa numarası kullanılmalıdır. İki yazarlı kaynaklara atıflarda yazar isimleri arasında ‘&’ işareti ikiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ ibaresi kullanılmalıdır.

Örnek;

(Yılmaz, 2017: 133).

(Yalap & Polatcı, 2019: 90).

(Polatcı vd., 2014: 9).

Kaynakçada Referans Gösterimi

Kaynakçada gösterilen eserlerin ilk satırdan sonraki satırlar 1.25 cm (asılı) içeriden başlamalıdır.

Örnek Kaynakça Gösterimi

Kitap

Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Çok Yazarlı Eser

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Çeviri Eser

Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak. (Çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık) Ankara: TPD Yayınları.

Kitapta Bölüm

Cindiloğlu, M. (2017). 21. Yüzyılda örgütsel davranış. (S. Polatcı ve K. Özyer), 21. Yüzyılda örgütsel davranış, (s.179-188). İstanbul: Beta

Makale

Polatcı, S. & Sobacı, F. (2014). Öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri üzerinde kişilik özellikleri ve duygusal zeka düzeylerinin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 50-71. 

Bildiri

Yılmaz, H., & Ünüvar, H. (2018). Yapısal güçlendirmenin iş performansına etkisi: Tükenmişliğin aracılık rolü akademisyenler üzerinde bir araştırma. 3. Örgütsel Davranış Kongresi (s. 250-261), 2-3 Kasım 2018, Isparta.

APA stili atıf verme konusunda daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.